تازه ها: .

آجندای ملی مصوونیت غذایی و تغذیه، راه‌اندازی شد

حسیبا هاشمی، ٢٥ ميزان ١٣٩٦، (٠نظر)

اعلامیه مطبوعاتی برنامه‌ی «راه اندازی آجندای ملی مصوونیت غذایی و تغذیه و عضویت افغانستان درحرکت جهانی برای توسعه خدمات تغذی»

کابل ٫ ۲۴ میزان ۱۳۹۶

دولت جمهوری اسلامی افغانستان به ادامه تلاش هایش در راستای بهبود مصئونیت غذایی و تغذیه درکشور٫ گام دیگری را با راه اندازی “آجندای ملی مصئونیت غذایی و تغذیه”  و عضویت افغانستان در”حرکت جهانی برای توسعه خدمات تغذی"، به پیش برداشت.

به همین ترتیب٬ مقامات عالی رتبه دولت افغانستان٬ نماینده گان وزارت های ذیربط ٬ نهاد های همکار بین المللی٬ دفاترملل متحد و جامعه مدنی که تعداد شان به بیش از ۱۵۰ اشتراک کننده میرسید٬ امروز، همگام با روز جهانی غذا، طی یک گردهمایی با شکوه که در قصر مرمرین کاخ شورای وزیران برگزار گردیده بود٬ تعهدات همه جانبه شانرا درقبال تحقق اهداف و مقاصد آجندای ملی مصئونیت غذایی و تغذیه که مرام کلی آن عبارت از رسیده گی  به معضل عدم مصئونیت غذایی و تغذیه و حصول اطمینان از این که هیچ افغان از گرسنگی رنج نمی برد و هر افغان در تمام اوقات از تغذیه خوب برخوردار است٬ اعلام نمودند.

جلالتماب داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان حین سخنرانی در مراسم گشایش٬ برخی از دستاورد ها و چالش های کشور را برجسته ساخته تصریح نمودند که "افغانستان طی دهۀ گذشته  به پیشرفت ها و موفقیت های فوق العاده  در شاخص های مصئونیت غذایی و تغذیه دست یافته است٬ میزان عدم مصئونیت غذائی درکل کاهش یافته، همچنانی  شاخص های تغذیه به ویژه میزان مرض قدکوتاهی و امراض ناشی از کمبود مواد مغذی به طور قابل ملاحظه بهبود یافته است؛ اما با این وجود عدم مصئونیت غذایی و تغذیه یکی از  نگرانی های عمده درافغانستان باقیست. نظرسنجی های ملی نشان میدهد که تقریبا ۳۳ فیصد ( ۹.۳ میلیون) از مجموع جمعیت افغانستان از نقطه نظرغذا مصئون نیستند ودرحدود ۴۱ فیصد (۲ میلیون) طفل بین سنین نوزاد الی ۵۹ ماهه گی به قد کوتاهی مبتلا هستند.

انجینیر نصیراحمد درانی وزیر زراعت٬ آبیاری و مالداری حین سخنرانی درمورد آجندای ملی مصئونیت عذایی و تغذیه اظهار داشتند٬ که این برنامه یکی از تلاش های دولت در راستای کاهش هرنوع  سوء تغذی است. با توجه به معیار های جهانی دسترسی به غذا هرشخص باید به غذا و تغذیه عادلانه دسترسی داشته باشد. برای رسیدن به این هدف و مقاصد به یک راهبرد مشترک نیازاست تا دولت ٬ جامعه مدنی٬ ‌نهاد های ملل متحد٬ مراجع و نهاد های تمویل کننده ٬ بازرگانان،تجار و دانشمندان با تشریک مساعی، برای بهبود مصئونیت غذایی و تغذیه سالم مشترکاَ تلاش کنند.

وزارت زراعت٬ آبیاری و مالداری متعهد شد تا با ادامه  تلاش ها درراستای بهبود کیفیت محصولات زراعتی و مالداری، مصئونیت غذایی را تقویت و خدمات تغذی را درکشور بهبود بخشد تا درنهایت بهبود وضعیت اقتصاد خانواده ها را تضمین کرده باشد. تولید محصولات زراعتی و مالداری منبع عمده غذا درکشور بوده و باعث کاهش فقر و بهبود مصئونیت غذایی و تغذیه میگردد. درادامه وزیر زراعت ابراز امیدواری نمود تا با کارمشترک بتوان خدمات بهتر و با ارزش تر را برای شهروندان نیازمند در دورترین نقاط کشور عرضه نمود.

داکتر فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه حین سخنرانی درمورد تأثیرات اقتصادی تغذیه نامناسب صحبت کرد. ایشان فرمودند: "بزرگسالان که دردوران کودکی به سوء تغذی مبتلا بوده اند، درآمد کمتری خواهند داشت". داکترفیروز گفت: "فقر و سوء تغذی مهره های یک حلقۀ خبیثه اند... خانواده های که فرزندان شان از سوء تغذی متأثراند، بیشترین بخش درآمد شانرا صرف مصارف طبی مینمایند، چراکه آنها اغلباً بیمار هستند. علاوه براین، سوء تغذیه مستقیماً توانایی کاری و درآمد شخصی را کاهش میدهد. مطالعات نشان داده است بزرگسالانی که از وضعیت خوب تغذی دردوران طفولیت برخوردار بوده اند، 34 تا 47 فیصد درآمد شان بیشتر نسبت به کسانی است که از سوء تغذی رنج برده اند (درحالیکه عوامل دیگر ثابت هستند). در افغانستان، تغذیه نامناسب باعث کاهش 2-3 درصد از تولید ناخالص داخلی می شود".

خانم گیردا ویربورگ (Gerda Verburg) هماهنگ کنندۀ حرکت جهانی برای بهبود خدمات تغذی و دستیار سرمنشی ملل متحد، که به حیث مهمان ویژه درمراسم حضور داشت، درمورد اینکه چرا قد کوتاهی دربین اطفال درافغانستان یک معضل مهم پنداشته میشود، توضیحات ارائه نمود. خانم ویربورگ افزود: "حرکت جهانی برای بهبود خدمات تغذی براهمیت تأمین بهترین وجه زنده گی درمرحلۀ آغاز زنده گی اطفال تأکید مینماید. اولین 1000 روز زنده گی یک دختر یا پسرنه تنها برای رشد فیزیکی، بل برای رشد مغز نیزتعیین کننده و حائز اهمیت است. و اگرمغز تا سن 2 سالگی به اندازه کافی رشد ننموده باشد، این حالت یک روند غیر قابل برگشت بوده و برخلاف یک پُل و یا یک جاده، دیگر قابل ترمیم نیست. برای رهبران و آنانیکه درسطوح تصمیم گیری های کلان قرار دارند، این امر بایست یک عامل تحول طرز تفکر موجود باشد. بسیاری ها ازاین امرغافل اند، همانطوریکه من قبل از پیوستن به حرکت جهانی برای توسعه خدمات تغذی، ازاین امربی خبربودم؛ و به محض اینکه شما به این تأثیر پی بردید، آنگاه خواهید دانست که تغذیه بهترین محرک برای توسعه و تطبیق اهداف انکشاف پایدار جهانی SDG نیزاست".

حکومت جمهوری اسلامی افغانستان  دریافته است که، عدم مصئونیت غذایی و تغذیه منتج به گرسنگی و سوء تغذی گردیده و تأثیرات منفی برشهروندان و میزان رشد ملی را باعث  میگردد. مصئونیت غذایی و تغذیه یک مسئله چند بعدی است. اثرات آن متعدد و نهادها و وزارت های مختلف در رسیدگی به این مسئله در کشور دخیل هستند. فلهذا، به منظور رسیدگی به این مسئله، آجندی ملی مصئونیت عذائی و تغذیه (AFSeN) طرح گردید.

هدف آجندی ملی مصئونیت عذائی و تغذیه (AFSeN) عبارت از حصول اطمینان از این است که هیچ افغان از گرسنگی رنج نمی برد و هر افغان در تمام اوقات از تغذیه خوب برخوردار است. مقاصد راهبردی آن عبارت اند از:

1)      حصول اطمینان از دسترسی تمام افغان ها به غذای کافی؛

2)      بهبود دسترسی اقتصادی و فیزیکی به غذا به ویژه توسط گروه های آسیب پذیرو فاقد مصئونیت غذایی؛

3)      تأمین پایدار مواد غذائی درهمه وقت و در حالات فوق العاده؛ و

4)      ترویج رژیم های غذایی بهتر و مصرف کافی مواد غذایی به ویژه توسط زنان و کودکان؛

آجندای ملی مصئونیت غذایی و تغذیه (AFSeN) ساختارهای هماهنگی را درسطح ملی ذیلاً تشخیص میدهد:

1)      کمیتۀ عالی مصئونیت غذایی و تغذیه: به طور منظم تحت ریاست رئیس اجرائیه دولت جمهوری اسلامی افغانستان درحالی دایر میگردد، که 10 وزارت (وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، وزارت صحت عامه، وزارت احیاء و انکشاف دهات، وزارت امورزنان، وزرات تجارت و صنایع، وزارت معارف، وزارت انرژی و آب، وزارت کار، اموراجتماعی، شهدا ومعلولین، وزارت مالیه، وزارت امورخارجه) به شمول 2 نهاد دیگر دولتی (اداره مبارزه با حوادث و اداره مرکزی احصائیه) اعضای کلیدی این کمیته هستند. سکرتریت مصئونیت غذایی و تغذیه برای کمیته عالی مصئونیت غذایی و تغذیه که اخیراً ایجاد گردید تحت نظارت دفترریاست اجرائیه فعالیت خواهد داشت. این کمیته مسئولیت نظارت، هماهنگی و تصمیم گیری راهبردی را برای مصئونیت غذایی و تغذیه درکشوربه عهده خواهد داشت.

2)      سکرتریت تخنیکی ملی: مسئولیت  ارائه مساعدت های تخنیکی به کمیته عالی مصئونیت غذایی و تغذیه را به عهده خواهد داشت.

حرکت جهانی برای توسعه خدمات تغذی (SUN) دیدگاه عملی تحقق مقاصد آجندای مصئونیت غذائی و تغذیه (AFSeN) را ارائه میدارد. با تائید این که آجندای ملی مصئونیت غذائی و تغذیه اقدامات جمعی رابرای بهبود تغذیه روی دست خواهد گرفت، حرکت جهانی برای توسعه خدمات تغذی به عنوان یک حرکت بی پیشینه، گروه های مختلف مردمی، دولت ها، جامعه مدنی، سازمان ملل متحد، نهاد های تمویل کننده، سکتورخصوصی و دانشمندان را برمحور یک اقدام مشترک جهت بهبود تغذیه گرد هم میاورد. حرکت جهانی برای توسعه خدمات تغذی (SUN) درمطابقت با اولویت های ملی تغذیه برای افغانستان عیارشده تا با تشدید وسعت و تأثیرکارکرد های یکدیگر، باعث تغییر و دگرگونی گردد. آجندای مصئونیت غذائی و تغذیه (AFSeN) عبارت از تلاش مجدد برای محوکامل تمامی اشکال سوء تغذی بربنیاد اصل "هرشخص حق دسترسی به غذا و تغذیه خوب را دارد" تعریف شده میتواند.

آجندای مصئونیت غذائی و تغذیه (AFSeN) و شمولیت افغانستان به حرکت جهانی برای توسعه خدمات تغذی (SUN) امروز توسط جلالتمات داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه دولت جمهوری اسلامی افغانستان افتتاح گردید. دراین مراسم بیشتر از 150 اشتراک کننده که شامل مقامات عالی رتبه دولتی، وزرای کابینه، نماینده گان سفارت های مقیم درافغانستان، نهاد های بین المللی، سکتور خصوصی و جامعه مدنی بود، اشتراک داشتند.

به منظور ایجاد و اجرایی شدن طرح میکانیزم های هماهنگی مصئونیت عذایی و تغذیه ، 3 نهاد ملل متحد (FAO, UNICEF, WFP) کلید تأمین مساعدت های تخنیکی برای 2 سال آینده خواهند بود. برای تحقق این کمک تخنیکی (تشخیص شیوه ارائه مساعدت) تفاهم نامه همکاری میان دفتررئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان و 3 نهاد ملل متحد (FAO, UNICEF, WFP) دراپریل سال جاری 2017 به منظورتطبیق منظم آجندای ملی مصئونیت عذایی و تغذیه (AFSeN) درکشور، به امضاء رسید.

 

 

 

 

 

 

اشتراک با دوستان: این صفحه را از طریق شبکه های اجتماعی با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

درج نظر

نام
ایمیل
نظر:
لطفا قبل از ثبت نظر، کد زیر را در خانه خالی وارد کنید
کد امنیتی
ثبت نظر
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت محفوظ و متعلق به موسسه فرهنگی و اجتماعی تساوی می باشد.
استقاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است.
Design & Developed by: Momtaz Host